devotional

Mahaganapathim lyrics telugu

By  | 

mahaganapathim lyrics telugu

పల్లవి:

మహా గణపతిమ్ మనసా స్మరామి|

వశిష్ట వామ దేవాది వందిత||

చరణం:
మహా దేవ సుతం గురుగుహ నుతం|

మార కోటి ప్రకాశం శాంతం||

మహా కావ్య నాటకాది ప్రియం|

మూషిక వాహన మోదక ప్రియం||

||మహా గణపతిమ్ ||

note:
సరిగమ మహాగణపతిమ్

పనిస సరిగమ మహాగణపతిమ్

పమగ మరిస సరిగమ మహాగణపతిమ్

పనిసరిస నినిపమస సరిగమ మహాగణపతిమ్

నిసనిపనిపమ రిసరిస సపమని మహాగణపతిమ్

నిసరిససస నిసరిసస నిసనిసరిసస నిసరిసస

పమపమగమ రిసని సరిగ మగమ రిసని సనిస నిపమ

నిప నిప నిప నిప మప నిప నిప నిప రిస రిస రిస సని సరి సని సరిస

నిప నిప నిప నిప మప నిప నిప నిప రిస రిస రిస సని సరి సని సరిస

ససరిగ గమపప గమమప మపగని పనిసరిస నిపమ సరిగమ

||మహాగణపతిమ్||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *