devotional

Endaro mahanubhavulu lyrics in telugu

By  | 

Endaro mahanubhavulu lyrics in telugu

ఎందరో మహానుభావులు || అందరికీ వందనములు ||

చందురు వర్ణుని || అంద చందమును ||
హృదయారవిందమున జూచి బ్రహ్మానందమనుభవించు ||
ఎందరో మహానుభావులు ||

ఎందరో మహానుభావులు || అందరికీ వందనములు ||

ససనిస నినిసస మపనిసరి గరిరిగరిరిగరిరిస గరిరిస
ఎందరో మహానుభావులు ||

సామ గానలోల మనసిజలావణ్య
ధన్య ముర్ధన్యులెందరో మహానుభావులు ||

రిగరిరి గరిరిస నిసస సనిససనిగ గరిసరిగరి
ఎందరో మహానుభావులు ||

మానసవన చర వర సంచారము
నెరిపి మూర్తి బాగుగ పొగడనే
ఎందరో మహానుభావులు ||

పపమరిరిపపమనిపపమరి నిప నిపమ మప పమరి రిగ రిరిసని
ఎందరో మహానుభావులు ||

సరగున పాదములకు స్వాంతమను
సరోజమును సమర్పణము సేయు
ఎందరో మహానుభావులు ||

ససని ప నిసనిప గరిసనిప మప పనిసరి గరిస రిమప సనిస నిపమ రిమ పనిప సనిప రిసనిప రిరిసనిప మరిగరిసని
ఎందరో మహానుభావులు ||

పతిత పావనుడనే పరాత్పరుని గురించి
పరమార్ధమగు నిజ మార్గముతోను బాడుచును
సల్లాపముతో స్వర లయాధి రాగముల దెలియు
ఎందరో మహానుభావులు ||

పమమప గరిగ రిరిస సరిగ రిరిస పనిసరిరి గగసరి రిమప పనిసరి రిమప నిమపనిస రిగరిరి గరిరిస సనిపమ రిగరిసని
ఎందరో మహానుభావులు ||

హరిగుణ మణిమయ సరములు గళమున
శోభిల్లు భక్త కోటులిలలో తెలివితో చెలిమితో
కరుణ గల్గి జగమెల్లను సుధా దృష్టిచే బ్రోచు
ఎందరో మహానుభావులు ||

పనిస పనిమపరిరి మపనిపమ రిరి గరిసని గరిసని పనిసరి మరిమప నిపమ నిసరి గరిసనిప సనిపమగ పమగరిసరిగని
ఎందరో మహానుభావులు ||

హొయలు మీర నడలు గల్గు సరసుని
సదా కనుల జూచుచును పులక శరీరులై
ఆనంద పయోధి నిమగ్నులై ముదంబునను యశము గల
ఎందరో మహానుభావులు ||

ప రిమ రిమ రిమప మప రిగరిరి గరిస నినిస పనిస పపరి గరిసప పమరి మపని రిపమని సరిమపని పనిసనిస
నిసరి రిరిరిరి రిగరి రిగరి రిరి సనిసస నిపనిసరి గరి రిస సని నిపమరిమపనిస సనిపమరిగరిస నిసరిసని
ఎందరో మహానుభావులు ||

పరమ భాగవత మౌని వర శశి విభాకర సనక సనందన
దిగీశ సుర కింపురుష కనక కశ్యపు సుత నారద తుంబురు
పవనసూను బాలచంద్ర ధర శుక సరోజభవ భూసురవరులు
పరమ పావనులు ఘనులు శాశ్వతులు కమల భవ సుఖము
సదానుభవులు గాక
ఎందరో మహానుభావులు ||

నీ మేను నామ వైభవంబులను
నీ పరాక్రమ ధైర్యముల శాంత మానసము నీవులను
వచన సత్యమును రఘువర నీయెడ సద్భక్తియు జనిచకను
దుర్మతములను కల్గ జేసినట్టి నీమది నెరింగి
సంతసంబునను గుణ భజనానంద కీర్తనము జేయు
ఎందరో మహానుభావులు ||

రిమపని మపనిరి మపనిపమ రిరి గరిసనిప పనినిస
రిపని సరిరి గరిసరిమపని పని మపరిగ రిస రిమపమప
నిపని మపరిమప నిమపసరిరి గరిసనిప మపనినిస
రిగరిరి గనిస నిసనిస సనిపమ రిమరిగరిమప సనిపమరిగరిసని
ఎందరో మహానుభావులు ||

భాగవత రామాయణ గీతాది శృతి శాస్త్ర పురాణపు మర్మములను
శివాది సన్మతముల గూఢములన్
ముప్పది ముక్కోటి సురాంతరంగముల భావంబులనెరిగి
భావ రాగ లయాది సౌఖ్యముచే చిరాయువుల్గలిగి
నిరవధి సుఖాత్ములై త్యాగరాప్తులైన
ఎందరో మహానుభావులు ||

ప్రేమ ముప్పిరి గొను వేళ నామమును దలచేవారు
రామభక్తుడైన త్యాగరాజనుతుని నిజ దాసులైన
ఎందరో మహానుభావులు ||
అందరికీ వందనములు ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *